Tnpsc General Tamil Online Model Test 10

Tnpsc General Tamil Model Test 10

Congratulations - you have completed Tnpsc General Tamil Model Test 10. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
என்னே, தமிழின் இனிமை! – என்பது
A
செய்தித் தொடர்
B
விழைவுத் தொடர்
C
உணர்ச்சித் தொடர்
D
உடன்பாட்டுத் தொடர்
Question 2
முற்றியலுகரச் சொல்’ – யாது?
A
கோங்கு
B
பாலாறு
C
மார்பு
D
கதவு
Question 3
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் - இக்குறளில் முதலிரு சீர்களில் வந்துள்ள எதுகை என்ன வகை?
A
பொழிப்பு எதுகை
B
இணை எதுகை
C
ஓரூஉ எதுகை
D
கூழை எதுகை
Question 4
பொருத்துக :
 •  முருகன் உழைப்பால் உயர்ந்தான்                                                   1. எழுவாய் வேற்றுமை
 •  பண்டைய மன்னர்கள் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டனர்    2.இரண்டாம் வேற்றுமை
 •  அமுதா பாடத்தை எழுதினாள்                                                           3.மூன்றாம் வேற்றுமை
 •  கண்ணன் வந்தான்                                                                                  4.நான்காம் வேற்றுமை
A
3 4 2 1
B
1 2 4 3
C
3 2 1 4
D
4 2 3 1
Question 5
குறந்தொகைக்கு கடவுள் வாழ்த்துப் பாடியவர்
A
தேவ குலத்தார்
B
விளம்பி நாகனார்
C
பூரிக்கோ
D
பெருந்தேவனார்
Question 6
தனிச்சொல் இன்றி நான்கடியாய் வரும் வெண்பா
A
குறள் வெண்பா
B
நேரிசை வெண்பா
C
இன்னிசை வெண்பா
D
பஃறொடை வெண்பா
Question 7
வாக்கிய அமைப்பினைக் கண்டறிக மாலதி திருக்குறள் கற்றாள்
A
தன்வினை
B
பிறவினை
C
செய்வினை
D
செயப்பாட்டு வினை
Question 8
ஒரு பொருளின் தன்மையை மிகைப்படுத்திக் கூறுவது
A
தற்குறிப்பேற்ற அணி
B
இயல்பு நவிற்சி அணி
C
உயர்வு நவிற்சி அணி
D
உவமை அணி
Question 9
குறுந்தொகைப் பாடல்களின் எண்ணிக்கை
A
401
B
501
C
601
D
301
Question 10
ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளை எழுதுக வாலை – வாளை
A
இளம்பெண் - மீன்வகை
B
மீன்வகை - இளம்பெண்
C
மரவகை – மீன்வகை
D
இளம்பெண் - மரவகை
Question 11
வையை நாடவன் யார்?
A
சேரன்
B
சோழன்
C
பாண்டியன்
D
பல்லவன்
Question 12
தவறான விடையைத் தேர்வு செய்க
A
சிலப்பதிகாரம் - கையிலாயமலை
B
கம்பராமாயணம் - சிருங்கிபேரம்
C
தேம்பாவணி – வளன்
D
சீறாப்புராணம் - மந்தராசலம்
Question 13
வெட்டவெளியையே கடவுளாக வழிபட்ட சித்தர்
A
பாம்பாட்டிச் சித்தர்
B
கடுவெளிச் சித்தர்
C
குதம்பைச் சித்தர்
D
அழுகுணிச் சித்தர்
Question 14
ஐங்குறுநூறு நூலைத் தொகுப்பித்தவர் யார்?
A
புலத்குறை முற்றிய கூடலூர் கிழார்
B
பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி
C
பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்
D
யானைக் கட்சேய் மாந்தரஞ் சேரலிரும்பொறை
Question 15
‘பக்திச் சுவை நனி சொட்டச் சொட்டப் பாடிய கவி வலவ’ என மகா வித்வான் மீனாட்சி  சுந்தரனாரால் பாராட்டப்பட்டவர்
A
சேக்கிழார்
B
கம்பர்
C
மாணிக்கவாசகர்
D
எவருமில்லை
Question 16
‘ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்’ எனப் பாடியவர் யார்?
A
அப்பர்
B
திருமூலர்
C
சம்பந்தர்
D
சுந்தரர்
Question 17
“எனக்கு மிக விருப்பமான இலக்கியம் ஒன்று உண்டென்றால் அது கலிங்கத்துப்பரணியே” – யார் கூற்று?
A
திரு.வி.க
B
ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை
C
பேரறிஞர் அண்ணா
D
ஜி.யு.போப்
Question 18
திருக்குறளுக்கு பதின்மர் உரை எழுதியுள்ளனர். அவ்வுரைகளுள் சிறந்த உரை எழுதிய தமிழ்ச்  சான்றோர் யார்?
A
இளம்பூரணர்
B
நச்சர்
C
பரிமேலழகர்
D
ந.மு.வேங்கடசாமி
Question 19
ஏலாதி – நூல்களுள் ஒன்று
A
பதினெண் மேற்கணக்கு
B
பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
C
காப்பியம்
D
பாயிரம்
Question 20
‘நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம்’ என்று பாடியவர்
A
இளங்கோவடிகள்
B
பாரதிதாசன்
C
பாரதியார்
D
கவிமணி
Question 21
சைவ சமயக்குரவர் நால்வருள் அரிமர்த்தன பாண்டியனிடம் தலைமை அமைச்சராகப்  பணியாற்றியவர் யார்?
A
திருநாவுக்கரசர்
B
திருஞானசம்பந்தர்
C
சுந்தரர்
D
மாணிக்கவாசகர்
Question 22
மருந்துப் பொருள்களின் பெயரில் அமைந்த இரு நூல்கள்
A
திரிகடுகம், ஏலாதி
B
இன்னாநாற்பது, இனியவை நாற்பது
C
திருக்குறள், நன்னூல்
D
நற்றிணை, அகநானூறு
Question 23
சரியானவற்றை பொருத்துக :
 • கான்                1. கரடி
 •  உழுவை      2. சிங்கம்
 •  மடங்கல்     3. புலி
 •  எண்கு           4. காடு
A
4 3 2 1
B
4 3 1 2
C
3 4 1 2
D
3 4 2 1
Question 24
பகைவனிடமும் அன்பு காட்டு எனக் கூறிய நூல்
A
பகவத்கீதை
B
நன்னூல்
C
பைபிள்
D
சீறாப்புராணம்
Question 25
பொருந்தாததைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. கடுவெளிச் சித்தர் அறிவுரைகள்
A
பெண்களைப் பழித்துப் பேசாதே!
B
பாம்போடு விளையாடாதே!
C
போலி வேடங்களைப் போடாதே!
D
தீயொழுக்கம் செய்யாதே!
Question 26
பொருத்தமான பழமொழியைக் கண்டறி ‘கற்றவனுக்குக் கட்டுச்சோறு வேண்டா’.
A
ஞாயிறைக் கைமறைப்பார் இல்
B
முள்ளினால் முள்களையும் ஆறு
C
ஆற்றுணா வேண்டுவது இல்
D
பாம்பு அறியும் பாம்பின் கால்
Question 27
அகநானூற்றில் முதல் 120 பாடல்கள் அடங்கிய பகுதி
A
நித்திலக்கோவை
B
மணிமிடைப்பவளம்
C
களிற்று யாரைநிரை
D
வெண்பாமாலை
Question 28
வியாசரின் பாரதத்தைத் தழுவி எழுதப்பட்ட நூல்
A
பெரியபுராணம்
B
திருவிளையாடற்புராணம்
C
பாஞ்சாலிசபதம்
D
ஞானரதம்
Question 29
‘முன்றுரை அரையனார்’ – என்றப் பெயரில் அரையனார் என்னும் சொல்லின் பொருள்
A
ஊர்
B
அரசன்
C
ஆறு
D
நாடு
Question 30
‘செருஅடுதோள் நல்லாதன்’ எனப்பாராட்டுவது
A
தொல்காப்பியம்
B
பாயிரம்
C
நன்னூல்
D
அகத்தியம்
Question 31
திருவிளையாடற் புராணத்திற்கு உரையெழுதியவர்
A
அடியார்க்கு நல்லார்
B
அரும்பதவுரைக்காரர்
C
ந.மு.வேங்கடசாமி
D
நச்சினார்க்கினியார்
Question 32
பொருத்துக :
 •  விபுதர்       1. அந்தணன்
 •  பனவன்    2. இரவு
 •  வேணி       3. புலவர்
 •  அல்கு         4. செஞ்சடை
A
3 1 4 2
B
2 1 4 3
C
2 3 4 1
D
3 4 1 2
Question 33
பிரித்தெழுதுக : ‘வாயினீர்’  
A
 வாய் + நீர்
B
 வாய்ன் + நீர்
C
 வாயின் + நீர்
D
 வா +நீர்
Question 34
நடுவணரசு தமிழ்மொழியை செம்மொழியாக அறிவித்த வருடம்
A
2004
B
2002
C
2005
D
2001
Question 35
நுண்ணிய நூல் பல கற்றவர்க்கே அமைந்த அரிய கலை எது?
A
பேச்சுக்கலை
B
ஓவியக்கலை
C
இசைக்கலை
D
சிற்பக்கலை
Question 36
என்னுடைய நாடு’ – என்னும் பாடல் இடம் பெற்றுள்ளத் தலைப்பு
A
சமுதாயமலர்
B
காந்திமலர்
C
தேசியமலர்
D
இசைமலர்
Question 37
‘சூரிய ஒளி பெறாத செடியும், பகுத்தறிவு ஒளிபெறாத சமுதாயமும் வளர்ச்சி அடையாது’ என உணர்ந்தவர்
A
பாரதி
B
சுரதா
C
பாரதிதாசன்
D
கவிமணி
Question 38
அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடி நூலகம் அமைந்துள்ள இடம்
A
சென்னை
B
மதுரை
C
சிதம்பரம்
D
தஞ்சை
Question 39
‘திராவிட’ எனும் சொல்லே தமிழ் எனும் சொல்லிலிருந்து உருவானதாகும் என்று கூறியவர்
A
ஈராஸ் பாதிரியார்
B
கால்டுவெல்
C
ஜி.யு.போப்
D
வீரமாமுனிவர்
Question 40
நிலத்திலும் அடர் உப்புத்தன்மை நீரிலும் வாழும் பறவை
A
பூநாரை
B
அன்னம்
C
கொக்கு
D
குருகு
Question 41
தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ்வொர்த் - என அழைக்கப்படுபவர்
A
கம்பதாசன்
B
வாணிதாசன்
C
கண்ணதாசன்
D
பாரதிதாசன்
Question 42
‘நாடகச்சாலையொத்த நற்கலாசாலையொன்று நீடுலகில் உண்டோ நிகழ்த்து’ – யார் கூற்று?
A
பம்மல் சம்பந்தனார்
B
சங்கரதாசு சுவாமிகள்
C
கவிமணி
D
பரிதிமாற்கலைஞர்
Question 43
ஒளிப்படம் எடுக்கும் முறை கண்டுபிடித்த ஆண்டு
A
1830
B
1840
C
1820
D
1810
Question 44
பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பாடியது
A
“பழமையிருந்த நிலை கிளியே பாமரர் ஏதறிவர்”
B
“தேனொக்கும் செந்தமிழே! நீ கனி! நான் கிளி”
C
“சத்தியத்தின் நித்தியத்தை நம்பும் யாரும் சேருவீர்”
D
“தோள்கள் உனது தொழிற்சாலை நீ தொடுமிடமெல்லாம் மலர்ச்சோலை”
Question 45
கம்பனின் மிடுக்கையும் பாரதியின் சினப்போக்கும் ஒருங்கே இவரின் படைப்பில் காணலாம்
A
பசுவய்யா
B
க.சச்சிதானந்தன்
C
சி.சு.செல்லப்பா
D
ந.பிச்சமூர்த்தி
Question 46
“இணையில்லை முப்பாலுக்கு இந்நிலத்தே” இத்தொடரைப் பாடிய கவிஞர் யார்?
A
பாரதி
B
தாரா பாரதி
C
சுத்தானந்த பாரதி
D
பாரதிதாசன்
Question 47
“அயலார் தமக்கும் அன்பே செய்யும் நாணம் கெடாமல் நட்பு கொண்டாடும்” – பெண்மையை  இப்படிப் புகழ்ந்தவர்
A
நாமக்கல் கவிஞர்
B
கவிமணி
C
பாரதிதாசன்
D
வைரமுத்து
Question 48
நடுவண் அரசு ---------------- ஆம் ஆண்டு பெரியாரின் உருவம் பொறித்த அஞ்சல் தலையை  வெளியிட்டது.
A
1950
B
1975
C
1978
D
1980
Question 49
நான்காம் தமிழ்ச்சங்கத்தைத் தோற்றுவித்தவர்
A
பாண்டித்துரையார்
B
மருது பாண்டியர்
C
முத்துராமலிங்கனார்
D
திருமலை நாயக்கர்
Question 50
பெண் அடிமை ஆனதற்கு உரிய காரணங்களுள் ஒன்று ------------------- இல்லாமை
A
வாக்குரிமை
B
பேச்சுரிமை
C
சொத்துரிமை
D
எழுத்துரிமை
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 50 questions to complete.

11 comments

 1. Good guestions

 2. very very thanks winmeen

 3. Super questions ..but we need more questions to practice…

 4. Tamilmanavan...naga

  Very nice winmeen ..team…..

 5. very useful thanks sir

 6. Good Questions thanks for your publication
  new book questions please update

 7. very useful questions but please new book question

 8. good questions

 9. Thanks sir please update new book also it’s help full

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *