Tnpsc General Tamil Online Model Test 7

Tnpsc General Tamil Model Test 7

Congratulations - you have completed Tnpsc General Tamil Model Test 7. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
மீடிசை என்ற சொல்லின் பொருள்
A
வறுமை
B
இடி
C
ஓசை
D
கொள்கை
Question 2
மணிமிடை பவளத்தில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை
A
100
B
120
C
180
D
401
Question 3
வேதநாயக சாஸ்திரியாரினுடைய குருவின் பெயர்
A
ஜோசப் பாதிரியார்
B
ஃகூம் பாதிரியார்
C
ஜேக்கப் பாதிரியார்
D
சுவார்ட்ஸ் பாதிரியார்
Question 4
தாய்த்திரு நாட்டை தகர்த்திடு மிலேச்சரை மாய்த்திடு விரும்பான் வாழ்வுமோர் வாழ்வுகொல்” இப்பாடல் யார் கூற்று?
A
ஜீவகன்
B
பாரதியார்
C
சுந்தரமுனிவர்
D
பாரதிதாசன்
Question 5
யாருடைய பாடல்களில் உவமைகளும் பழமொழிகளும் நிறைந்து காணப்படுகின்றன என கூறுவர்?
A
தாயுமானவர் பாடல்கள்
B
திருதக்க தேவர் பாடல்
C
சுந்தரமுனிவர் பாடல்கள்
D
சுந்தரம் பிள்ளை பாடல்கள்
Question 6
தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் ஒரு புதிய பகுதியை தொடங்கி வைத்தவர்
A
நாமக்கல் கவிஞர்
B
கி.வ.ஜா
C
தேசியக்கவி
D
உ.வே.ச
Question 7
கேலிச்சித்திரம் வரையும் முறையை தமிழுக்கு முதலில் தந்த புலவர்
A
பாரதிதாசன்
B
பாரதியார்
C
வாணிதாசன்
D
முடியரசன்
Question 8
என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே எனப் பாடியவர்
A
தாயுமானவர்
B
திருநாவுக்கரசர்
C
திருஞான சம்பந்தர்
D
திருவள்ளுவர்
Question 9
விருத்தம் என்னும் பாவினத்தால் அமைந்த முதல் தமிழ்க்காப்பியம்
A
சீவகசிந்தாமணி
B
சிலப்பதிகாரம்
C
மணிமேகலை
D
வளையாபதி
Question 10
புலனழுக்கற்ற அந்தணாளன் என்று புகழப்பட்டவர்
A
கபிலர்
B
பரணர்
C
வினைமுற்று
D
வினைத்தொகை
Question 11
ஊறுகாய் எனும் சொல்லின் இலக்கண குறிப்பை சுட்டுக.
A
பண்புத்தொகை
B
வினையெச்சம்
C
வினைமுற்று
D
வினைத்தொகை
Question 12
“கருப்பு மலர்” என்ற நூல் வெளிவந்த ஆண்டு
A
1971
B
2053
C
1981
D
1951
Question 13
ஊருணி என்ற சொல்லின் இலக்கண குறிப்பு எழுதுக.
A
வினைத்தொகை
B
தொழிற்பெயர்
C
காரணப்பெயர்
D
பெயரெச்சம்
Question 14
கல்வெட்டுகளில் எழுதப்படும் முதல் வாசகம் எது?
A
சுபம்
B
வணக்கம்
C
ஸ்வஸ்தியஸ்ரீ
D
திவ்யஸ்ரீ
Question 15
கோடகநல்லார் சுந்தர சுவாமிகள் என்பவரை ஞான ஆசிரியராக ஏற்றுக் கொண்டவர்
A
பெ.சுந்தரம் பிள்ளை
B
சுந்தரர்
C
சுந்தர முனிவர்
D
தாயுமானவர்
Question 16
புதுக் கவிகைகளுக்கு உயரிப்படம் வாழ்வும் வழங்குவது
A
தொன்மம்
B
சுந்தரர்
C
சுந்தர முனிவர்
D
தாயுமானவர்
Question 17
“உயர்வரின் உக்குறள் மெய்விட்டோடும்” எனும் நன்னூள் எந்த புணர்ச்சியை சுட்டுகிறது.
A
குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி
B
பண்புப் புணர்ச்சி
C
தசைப்புணர்ச்சி
D
குற்றியலிகரப் புணர்ச்சி
Question 18
தஞ்சையை ஆண்ட சரபோஜி மன்னர்க்கு நண்பராக விளங்கியவர்
A
ஒட்டக்கூத்தர்
B
சுந்தரர்
C
வேதநாயக சாஸ்திரி
D
அருணாச்சலக் கவிராயர்
Question 19
குமரகுருபர் எத்தனை ஆண்டு காலம் வரை பேசும் திறனற்றவராக இருந்தார்
A
4
B
3
C
5
D
16
Question 20
பெத்தலகேம் குறவஞ்சியில் சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ள உருவகங்கள் எது?
A
குரு - சிங்கன்
B
வலை – மக்கள்
C
குறவஞ்சி – உபதேசி
D
பிடிக்கும் பறவை – நூவன்
Question 21
“வேய்” என்பதன் வினைமுற்று
A
வேய்ந்து
B
வேய்ந்தாள்
C
வேய்ந்த
D
வேந்தாரை
Question 22
மழைக்கு அதிபதியின் வேறுபெயர்
A
யாதகன்
B
சாந்தனன்
C
பர்ஜன்யன்
D
யாசுதன்
Question 23
“இலியட்” என்பது
A
கிரேக்கர்களின் பழங்காப்பியம்
B
ரோமானியர்களின் பழங்காப்பியம்
C
ஆங்கில காப்பியம்
D
வடமொழிக் காப்பியம்
Question 24
மெய்க்கீர்த்தி அமைக்கும் முறை யாரால் தொடங்கப்பட்டது?
A
இராசேந்திரன்
B
இராசராசன்
C
முதலாம் குலோத்துங்கன்
D
ஆதித்தன்
Question 25
பரம்பொருளாகிய சிவத்தை அன்பு எனக் குறிபிடுபவர்
A
திருஞான சம்மந்தர்
B
திருநாவுக்கரசர்
C
திருமூலர்
D
சுந்தரர்
Question 26
திருமூலர் மரபில் வந்தவர்
A
ஞானகுரு
B
மௌனகுரு
C
ராஜகுரு
D
ஜெயகுரு
Question 27
விந்தனின் இயற்பெயர்
A
பாஷ்யம்
B
கிருஷ்ணமூர்த்தி
C
ரங்கராஜன்
D
கோவிந்தன்
Question 28
மெனலஸ் என்ற அரசரின் மனைவி
A
ஹெலன்
B
போர்ஷியா
C
மிராண்டா
D
ஏரியல்
Question 29
“நௌ” என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருள் யாது?
A
தெய்வம்
B
நாவாய்
C
யானை
D
செல்வம்
Question 30
யாருடைய விருப்பத்தின் பெயரில் “வீரசோழயம்” இயற்றப்பட்டது?
A
இராசராசன்
B
வீரராசேந்திரன்
C
அதிராசேந்திரன்
D
இராசேந்திரன்
Question 31
கற்றோர்க்கு மட்டுமே பொருள் விளங்க கூடியது.
A
இயற்சொல்
B
திசைச்சொல்
C
திரிச்சொல்
D
வடசொல்
Question 32
உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமான பொருளறிக. “துடி” போன்ற
A
உடை
B
இடை
C
கண்
D
கை
Question 33
காளத்திநாதனை முறைப்படி பூசை செய்து வந்த வேதியர்.
A
மெய்ப்பொருள் நாயனார்
B
சிவகோசரியார்
C
அமர்நீதியார்
D
கலிப்பகையார்
Question 34
கான மஞ்சைக்குக் கலிங்கம் நல்கிய புகழுக்குரியவர்
A
பேகன்
B
நள்ளி
C
அதியமான்
D
ஓரி
Question 35
சண்டமாருதம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர்
A
முத்துராமலிங்க தேவர்
B
சுப்ரமணியன்
C
முத்தையா
D
சுப்புரத்தினம்
Question 36
பட்டினத்தடிகள் போற்றிய மூவருள் ஒருவர் வேறுபட்டவர் அவர் யார்?
A
சிறுத்தொண்டர்
B
பெருந்தொண்டர்
C
நீலகண்டர்
D
கண்ணப்பர்
Question 37
மறுமலர்ச்சி யுகத்தின் கவிஞனாகத் திகழ்பவர்
A
ந.கருணாநிதி
B
கண்ணதாசன்
C
நா. காமராசன்
D
வல்லிக்கண்ணன்
Question 38
“வாப்படை” என்பதன் இலக்கண குறிப்பு
A
உவமைத்தொகை
B
உரிச்சொல் தொடர்
C
பண்புத்தொகை
D
இவற்றுள் எதுவுமில்லை
Question 39
எந்த மன்னர்கள் காலத்தில் கோவில்களின் கோபுரம் அமைக்கும் பணி தொடங்கியது.
A
சேரர்
B
சோழர்
C
பாண்டியர்
D
பல்லவர்
Question 40
“தூதின்” இலக்கணம் கூறும் நூல்
A
தொன்னூல் விளக்கம்
B
இலக்கண விளக்கம்
C
பழந்தமிழ் இலக்கணம்
D
நன்னூல்
Question 41
தமிழ் மொழியின் உபநிடதம் எனப் போற்றப்படுவது?
A
வள்ளலார் பாடல்
B
தாயுமானவர் பாடல்
C
நீதிநெறிவிளக்கம்
D
நன்னெறி
Question 42
தமிழ் மொழியின் உபநிடத்தில் உள்ள பாடல்கள்
A
1028
B
1452
C
1412
D
1552
Question 43
சக்கரவர்த்தினி பத்திரிக்கை ஆசிரியர்
A
பாரதியார்
B
வ.வே.சு.ஐயர்
C
சுரதா
D
கவிமணி
Question 44
நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் திருப்பாவை வைக்கப்பட்டிருப்பது.
A
4வது
B
3வது
C
5வது
D
6வது
Question 45
"Lark" எனும் ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல்
A
ஏரி
B
படை
C
வானம்பாடி
D
சதி
Question 46
"Gaiety" எனும் ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல்
A
மகிழ்ச்சி
B
தோற்றம்
C
பஞ்சம்
D
பயப்படு
Question 47
பாரதியார் மொழி பெயர்த்த நூல்
A
பாஞ்சாலி சபதம்
B
கீதை
C
சுதேசமித்திரன்
D
பாரதம்
Question 48
எட்டுத்தொகை நூல்களின் அகம் புறம் அகம் புறம் நூல்களில் விகிதங்களை கண்டுபிடி
A
6:2:1
B
6:3:1
C
5:2:2
D
5:2:1
Question 49
“கொடைமடம் படுதலல்லது படைமடம் படான்பிறன் படைமயக் குறினே இப்பாடல் வரியை பாடியவர் யார்?
A
கபிலர்
B
பாரதியார்
C
பரணர்
D
ஒளவையார்
Question 50
ஒரு வேந்தனெதிர் சென்று அவன் தன்மையைக் கூறிப் புகழ்வது எந்த துறையை சார்ந்தது?
A
பாடாண் திணை
B
இயன் மொழி
C
பொதுவியல் இயல் மொழி
D
கவியன் மொழி
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 50 questions to complete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *