Tnpsc General Tamil Model Test 3

Tnpsc General Tamil Model Test 3

Congratulations - you have completed Tnpsc General Tamil Model Test 3. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
‘தமிழ்ச் செய்யுட் கலம்பகம்’ எனும் தொகை நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A
கால்டுவெல்
B
வீரமாமுனிவர்
C
ஜி.யு.போப்
D
சீகன் பால்க் ஐயர்
Question 2
அகரவரிசைப்படி அமைந்த சொற்களைக் கண்டறிக.
A
தாய்மொழி, தேன், தமிழ், துறை
B
தமிழ், துறை, தாய்மொழி, தேன்
C
தமிழ், தாய்மொழி, துறை, தேன்
D
தேன், துறை, தாய்மொழி, தமிழ்
Question 3
‘இரகசிய வழி’ – என்னும் ஆங்கில நூலின் ஆசிரியர் --------------------
A
ஜான் பனியன்
B
லிட்டன் பிரபு
C
ஜி.யு.போப்
D
எச்.ஏ. கிருட்டிணப்பிள்ளை
Question 4
ஒரு பொருட் பன்மொழிக்குச் சான்று அல்லாதது எது?
A
உயர்ந்தோங்கி
B
நடு மையம்
C
மீமிசை ஞாயிறு
D
மாடு மனை
Question 5
பொருத்துக : நோய்தீர்க்கும் மூலிகைகள் பயன்கள்
 • துளசி                                           1. இளைப்பு இருமல் போக்கும்
 • தூதுவளை                                 2. மார்புச்சளி நீங்கும்
 • கீழாநெல்லி                              3. கருப்பைச் சார்ந்த நோய் நீங்கும்
 • சோற்றுக் கற்றாழை           4. மஞ்சட் காமாலையைப் போக்கும்
A
1 3 4 2
B
2 1 4 3
C
4 2 3 1
D
3 4 2 1
Question 6
“நான் தனியாக வாழவில்லை தமிழோடு வாழ்கிறேன்” – என்றவர் யார்?
A
மறைமலையடிகளார்
B
திரு.வி.கலியணசுந்தரனார்
C
தஞ்சை வேதநாயக சாத்திரியார்
D
பெருஞ்சித்திரனார்
Question 7
“அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னுஞ் செல்வச் செவிலியால் உண்டு”. – எனும் குறட்பாவின் படி சரியாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளதைத் தேர்க.
A
அன்பு – குழந்தை, அருள் - தாய், பொருள் - வளர்ப்புத்தாய்
B
அன்பு – தாய், அருள் - குழந்தை, பொருள் - வளர்ப்புத்தாய்
C
அன்பு – வளர்ப்புத்தாய், அருள் - குழந்தை, பொருள் - தாய்
D
அன்பு – தாய், அருள் - வளர்ப்புத்தாய், பொருள் - குழந்தை
Question 8
“தஞ்சாவூர்ப் பண்ணையாள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை திருத்திச் சாகுபடி செய்யும் தொழிலாளிக்கு’ அறுபது விழுக்காடு பங்கு கிடைக்க வழிவகை செய்தவர் யார்”.
A
அண்ணாதுரை
B
இராஜாஜி
C
பக்தவச்சலம்
D
காமராசர்
Question 9
பொருந்தாச் சொல்லைக் காண்க.
A
சுத்துருகினன்
B
பரதன்
C
நகுலன்
D
சுக்ரீவன்
Question 10
“வண்மை யில்லை ஓர் வறுமை இன்மையால் திண்மை இல்லை நேர் செறுநர் இன்மையால்” மேற்கண்ட அடிகளால் சிறப்பிக்கப் பெறும் நாடு எது?
A
நிடத நாடு
B
கோசல நாடு
C
சோழ நாடு
D
ஏமாங்கத நாடு
Question 11
“நீரின் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியும் காலின் வந்த கருங்கறி மூடையும் வடமலைப் பிறந்த மணியும் பொன்னும் -------------” என்னும் செய்யுளடிகள் இடம்பெற்ற நூல்.
A
மதுரைக்காஞ்சி
B
பட்டினப்பாலை
C
நெடுநல்வாடை
D
மலைபடுகடாம்
Question 12
இரண்டு எழுத்துகளை மட்டுமே பெற்று வரும் குற்றியலுகர வகை.
A
ஆய்தத் தொடர்க் குற்றியலுகரம்
B
உயிர்த்தொடர்க் குற்றியலுகரம்
C
வன்றொடர்க் குற்றியலுகரம்
D
நெடில் தொடர்க் குற்றியலுகரம்
Question 13
‘புரட்சி முழக்கம்’ – என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
A
ஞான கூத்தன்
B
சாலை இளந்திரையன்
C
சாலினி இளந்திரையன்
D
சி.சு.செல்லப்பா
Question 14
பின்வரும் நூலகளுள் ‘கண்ணதாசன்’ எழுதாத நூல் எது?
A
இயேசு காவியம்
B
திருக்கை வழக்கம்
C
தைப்பாவை
D
கல்லக்குடி
Question 15
பொருத்துக :
 • சிங்கம்          1. அகவும்
 • மயில்             2. கனைக்கும்
 • புலி                  3. முழங்கும்
 • குதிரை         4. உறுமும்
A
1 2 3 4
B
4 3 2 1
C
3 2 1 4
D
3 1 4 2
Question 16
பொருந்தாத சொல்லைக் கண்டறிக ‘கரிசலாங்கண்ணியின்’ வேறுபெயர்
A
தேகராசம்
B
ஞானப்பச்சிலை
C
பிருங்கராசம்
D
கையாந்தகரை
Question 17
திருக்குறளுக்கு வழங்கப்படாத சிறப்புப்பெயர் கண்டறிக
A
ஆதி காவியம்
B
பொய்யாமொழி
C
உத்தர வேதம்
D
தமிழ்மறை
Question 18
பொருத்துக :
 • அடவி           1. மான்
 • நவ்வி            2. சிலுவை
 • விசும்பு       3. காடு
 • குருசு           4. வானம்
A
4 2 1 3
B
3 1 4 2
C
3 4 2 1
D
2 3 1 4
Question 19
‘தொண்டுக்கு முந்து தலைமைக்குப் பிந்து’ என்பது உன் நெறியாக இருக்கட்டும். - இக்கடித வரிகள் யாருடையது?
A
நேரு
B
காந்தி
C
மு.வ.
D
அண்ணா
Question 20
பொருந்தாச் சொல்லைக் கண்டறிதல்
A
காலதர்
B
சாளரம்
C
சன்னல்
D
கொட்டில்கள்
Question 21
உரிய சொல்லால் நிரப்புக : செய்க பொருளைச் ------------------ செருக்கறுக்கும் எஃகதனிற் கூரிய தில்
A
செய்யார்
B
செய்வார்
C
சென்று
D
செறுநர்
Question 22
இசைப்பண்ணும், இசையமைத்தவர் பெயரும் குறிக்கப்பட்டுள்ள தமிழிலக்கியம்
A
நற்றிணை
B
புறநானூறு
C
ஐங்குறுநூறு
D
பரிபாடல்
Question 23
“நெடியோன் குன்றம்” – எனப்பெறுவது
A
இமயமலை
B
திருவேங்கடமலை
C
கொல்லி மலை
D
அழகர் மலை
Question 24
“உற்றுழி உதவியும் உறு பொருள் கொடுத்தும் பிற்றைநிலை முனியாது கற்றல் நன்றே” - இப்பாடல் இடம்பெறும் நூல்
A
அகநானூறு
B
புறநானூறு
C
நற்றிணை
D
திருக்குறள்
Question 25
“நாட்டுதும் யாமோர் பாட்டுடைச் செய்யுள்” - இதனைக் கூறியவர்
A
சீத்தலைச் சாத்தனார்
B
புகழேந்திப் புலவர்
C
இளங்கோவடிகள்
D
இராமலிங்க அடிகள்
Question 26
‘சிங்கவல்லி’ என்ற சொல் எச்செடியைக் குறிக்கும்?
A
குப்பை மேனி
B
துளசி
C
கரிசலாங்கண்ணி
D
தூதுவளை
Question 27
“தாதுகு சோலை தோறும் சண்பகக் காடுதோறும்” இவ்வடிகளில் ‘தாது’ என்பதன் பொருள்.
A
மலர்
B
மகரந்தம்
C
குளம்
D
சோலை
Question 28
அற்குற்ற குழற்கு நாற்றம் இல்லையே - இவ்வடியிலுள்ள ‘அல்’ என்பதன் எதிர்ச்சொல்லைக் கண்டறிக.
A
காலை
B
மாலை
C
இரவு
D
பகல்
Question 29
“பதினாறு செவ்வியல் தன்மைகளைக் கொண்டது செம்மொழி ;;;; அதுவே நம்மொழி” என்பார்
A
பாரதியார்
B
தேவநேயப் பாவாணர்
C
பரணர்
D
மறைமலையடிகள்
Question 30
கீழ்க்கண்டவற்றுள் கரிசிலாங்கண்ணியின் சிறப்புப் பெயர் யாது?
A
கீழ்வாய்நெல்லி
B
குமரி
C
பிருங்கராசம்
D
ஞானப் பச்சிலை
Question 31
‘தென்தமிழ்த் தெய்வப்பரணி’ என்று கலிங்கத்துப் பரணியைப் புகழ்ந்தவர் யார்?
A
ஓட்டக்கூத்தர்
B
பரணர்
C
குமரகுருபரர்
D
பிசிராந்தையார்
Question 32
1876, 2003 ஆகிய ஆண்டுகளில் முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஊர் எது?
A
கீழார் வெளி
B
ஆதிச்சநல்லூர்
C
மதுரை
D
திருவண்ணாமலை
Question 33
ஆயிரம் யானைகளைப் போரில் கொன்ற வீரனைப் புகழ்ந்து பாடும் இலக்கியம் எது?
A
உலா
B
தூது
C
பரணி
D
பள்ளு
Question 34
கிறித்தவக்கம்பர் எனப் புகழப்பெறுபவர்
A
ஜான்பன்யன்
B
எச்.ஏ.கிருட்டினனார்
C
ஹென்றி
D
வீரமாமுனிவர்
Question 35
நற்றிணையைத் தொகுப்பித்தவர்
A
பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி
B
உக்ரப் பெருவழுதி
C
இளம் பெருவழுதி
D
மிளை கிழூன்
Question 36
திருக்குறளில் எத்தனை அதிகாரம் உள்ளன.
A
33
B
133
C
13
D
1330
Question 37
பாரதிதாசனார் எச்சிறப்புப் பெயரால் அழைக்கபடுகிறார்
A
புரட்சிக் கவிஞர்
B
தேசியக் கவிஞர்
C
உவமைக் கவிஞர்
D
கவிக்குயில்
Question 38
‘உரையிடையிட்ட பாட்டுடைச் செய்யுள்’ என வழங்கப்படும் காப்பியம் எது?
A
சிலப்பதிகாரம்
B
மணிமேகலை
C
சீவகசிந்தாமணி
D
வளையாபதி
Question 39
பொருத்துக :
 • மேதி                    1. சிவன்
 • சந்தம்                 2. எருமை
 • கோதில்             3. அழகு
 • அங்கணர்        4. குற்றமில்லாத
A
2 3 4 1
B
2 3 1 4
C
3 1 4 2
D
3 2 1 4
Question 40
பொருத்துக :
 • தொடர்                                                  பொருள்
 • ஆகாயத்தாமரை                        1. மிகுதியாகப் பேசுதல்
 • ஆயிரங்காலத்துப் பயிர்          2. பொய்யழுகை
 • முதலைக் கண்ணீர்                   3. நீண்ட காலத்திற்குரியது
 • கொட்டியளத்தல்                         4. இல்லாத ஒன்று
A
4 3 2 1
B
4 3 1 2
C
3 4 1 2
D
3 4 2 1
Question 41
அறவுரைக்கோவை எனும் நூலில் உள்ள அதிகாரங்களின் எண்ணிக்கை
A
1330
B
30
C
10
D
133
Question 42
பாம்பினைப் பற்றி ஆட்டாதே – உன்றன் பத்தினிமார்களைப் பழித்துக் காட்டாதே எனப் பாடிய சித்தர்
A
தேரையர்
B
பாம்பாட்டிச்சித்தர்
C
போகர்
D
கடுவெளிச்சித்தர்
Question 43
அம்மானை என்பது ----------- விளையாடும் விளையாட்டு
A
ஆண்கள்
B
குழந்தைகள்
C
பெண்கள்
D
இளைஞர்கள்
Question 44
தமிழக மக்களால் காந்தியக் கவிஞர் என வழங்கப்படுபவர்
A
திரு.வி.க
B
வெ.இராமலிங்கனார்
C
பாரதிதாசன்
D
வே.இராமசாமி
Question 45
“களி இன்ப நல்வாழ்வு கொண்டு – கன்னித் தமிழுக்கு ஆற்றுக தொண்டு” – என்று பாடியவர்
A
பாரதியார்
B
கோ.அ.அப்துல் லத்தீப்
C
முடியரசன்
D
பாரதிதாசன்
Question 46
‘காந்தியடிகளை அரை நிருவாணப் பக்கிரி” என்று ஏளனம் செய்தவர்
A
சர்ச்சில்
B
புனித ஜார்ஜ்
C
வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ்
D
இராபர்ட் கிளைவ்
Question 47
கீழ்ச்சாதி, மேல் சாதி வேற்றுமை, தீண்டாமைக் கொடுமைகள் அகல எல்லோருக்கும் கல்வி தேவை என்று கூறியவர்
A
அம்பேத்கர்
B
அயோத்திதாசப் பண்டிதர்
C
பெரியார்
D
காந்தியடிகள்
Question 48
அவல் எதிர்ச்சொல்
A
பள்ளம்
B
மேடு
C
அவன்
D
உணவு
Question 49
பொருத்துக :
 • ஒப்புரவு                   1. சான்றாண்மை
 • சால்பு                        2. உதவுதல்
 • மாற்றார்                3. உரைகல்
 • கட்டளை               4. பகைவர்
A
2 4 1 3
B
4 3 2 1
C
3 1 4 2
D
2 1 4 3
Question 50
“சரசுவதி பண்டாரம்” என அழைக்கப்படுவது
A
தமிழ் நூல்
B
பிற நூல்
C
புத்தக சாலை
D
பாடல் வகை
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 50 questions to complete.

One comment

 1. Try to conduct online test as standard wise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *