Tnpsc General Tamil Model Test 4

Tnpsc General Tamil Model Test 4

Congratulations - you have completed Tnpsc General Tamil Model Test 4. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
சைவத்திருமுறைகளில் -------------- திருமுறை திருமந்திரம்.
A
ஏழாவது
B
பத்தாவது
C
எட்டாவது
D
மூன்றாவது
Question 2
‘ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்’ – என்பது எந்நூலின் புகழ்மிக்கத்தொடர்
A
தேவாரம்
B
திருவாசகம்
C
திருமந்திரம்
D
நாலாயிரத் திவ்வியப்பிரபந்தம்
Question 3
தவறானவற்றைத் தேர்வு செய்க. குமரகுருபரரின் நூல்கள்
A
கந்தர் கலிவெண்பா
B
வேதியர் ஒழுக்கம்
C
நீதிநெறி விளக்கம்
D
சகலகலாவல்லி மாலை
Question 4
கண்டங்கத்தரி, சிறுவழுதுணை, சிறுமல்லி, பெருமல்லி, நெருஞ்சி – ஆகிய ஐந்து மூலிகையின் எப்பகுதி உடல்நோயைத் தீர்ப்பன.
A
இலை
B
வேர்
C
பட்டை
D
காய்
Question 5
முக்கூடற்பள்ளு கற்பதன் பயன்
A
உழவுத்தொழில்
B
மீன்வகைகள்
C
விதைகளின் பெயர்கள்
D
அனைத்தும்
Question 6
‘சூழ்ந்து மாமயி லாடி நாடகம் துளக்குறுத்தனவே’ - இடம்பெற்றுள்ள காப்பியம்
A
மணிமேகலை
B
சிலப்பதிகாரம்
C
சீவகசிந்தாமணி
D
குண்டலகேசி
Question 7
பொருள் தருக ‘மயரி’
A
உறக்கம்
B
தயக்கம்
C
மயக்கம்
D
கலக்கம்
Question 8
திருவிளையாடற் புராணத்தில் வரும் விருத்தப்பாக்கள்
A
மூவாயிரத்து முந்நூற்று அறுபத்து மூன்று
B
மூவாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்து மூன்று
C
மூவாயிரத்து மூன்று
D
மூவாயிரத்து மூன்று
Question 9
மணிமேகலை குறிப்பிடும் குற்றங்கள் எத்தனை?
A
எட்டு
B
ஏழு
C
பத்து
D
ஒன்பது
Question 10
‘உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர்’ என்ற கூற்று யாருடையது?
A
திருமூலர்
B
திருநாவுக்கரசர்
C
இராமலிங்க அடிகள்
D
திருஞானசம்பந்தர்
Question 11
‘என்னுடைய சகோதரியின் மரணத்தைவிடவும் வள்ளியம்மையின் மரணம் பேரிடியாக இருந்தது’ என்று கூறியவர்
A
திலகர்
B
காந்தியடிகள்
C
வ.உ.சிதம்பரனார்
D
திருப்பூர் குமரன்
Question 12
“நோய்க்கு மருந்து இலக்கியம்” என்று கூறியவர்?
A
உ.வே.சாமிநாதர்
B
மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை
C
மறைமலையடிகள்
D
கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை
Question 13
‘தென்னாட்டின் ஜான்சிராணி’ என்று காந்தியடிகள் அழைத்தது யாரை?
A
வேலுநாச்சியார்
B
அஞ்சலையம்மாள்
C
அப்புஜத்தம்மாள்
D
ருக்குமணி
Question 14
ஆற்றுணா வேண்டுவது இல் - இவ்வடியின் பொருள்
A
கற்றவனுக்குச் சோறு வேண்டா
B
கற்றவனுக்குக் கட்டுச்சோறு வேண்டா
C
கற்றவனுக்குக் கட்டுச்சோறு வேண்டும்
D
கல்லாதவனுக்குக கட்டுச்சோறு வேண்டாம்
Question 15
‘வருகை’ என்பது -------------------- பருவத்தைக் குறிக்கும்
A
மூன்றாவது
B
ஆறாவது
C
ஐந்தாவது
D
ஏழாவது
Question 16
முதன் முதலாக மக்களுக்காக (பொது) நூல் நிலையங்களை அமைத்த நாடு
A
கிரீஸ்
B
ரோம்
C
இத்தாலி
D
ஏதென்ஸ்
Question 17
விசும்பு’ என்னும் சொல்லின் பொருள்
A
ஆகாயம்
B
துளி
C
மழைத்துளி
D
மேகம்
Question 18
“பெண்களெல்லாம் அரம்பையர்போல் ஒளிரு நாடு” என்ற வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்
A
பாஞ்சாலி சபதம்
B
மகாபாரதம்
C
இராமாயணம்
D
பகவத் கீதை
Question 19
“உரைநடைக் காலம்” என அழைக்கப்படும் நூற்றாண்டு
A
பதினேழாம்
B
பதினெட்டாம்
C
பத்தொன்பதாம்
D
இருபதாம்
Question 20
இவற்றுள் எத்தொடர் வள்ளலார் கூறாதத் தொடர்
A
குருவை வணங்க கூசிநிற்காதே
B
நல்லோர் மனதை நடுங்கச் செய்யாதே
C
கோனோக்கி வாழும் குடிபோல் நிற்காதே
D
பசித்தோர் முகத்தைப் பாராதிராதே
Question 21
‘உலாமடல்’ என்னும் நூலின் ஆசிரியர்
A
ஒட்டக்கூத்தர்
B
செயங்கொண்டார்
C
கம்பர்
D
பெருஞ்சித்திரனார்
Question 22
உதடுகள் இரண்டும் பொருந்துவதனால் பிறக்கும் எழுத்துக்கள்
A
க் ங்
B
ஞ் ட்
C
ய் ர்
D
ப் ம்
Question 23
திருக்குறள் எத்தனை மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது?
A
100
B
105
C
107
D
110
Question 24
“வருகைப் பருவம்” – என்பது
A
குழந்தையின் பத்தாம் திங்களில் நிகழ்வது
B
குழந்தையின் பனிரண்டாம் திங்களில் நிகழ்வது
C
குழந்தையின் இருபதாம் திங்களில் நிகழ்வது
D
குழந்தையின் பதின்மூன்றாம் திங்களில் நிகழ்வது
Question 25
‘உலகு குளிர எமது மதியில் ஒழுகும் அமுதகிரணமே’ - என்று தொடங்கும் பாடல் எந்தப்பருவத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது?
A
செங்கீரைப்பருவம்
B
முத்தம் பருவம்
C
வருகைப்பருவம்
D
அம்புலிப்பருபம்
Question 26
உமறுப்புலவரின் காலம்
A
கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டு
B
கி.பி. பதினேழாம் நூற்றாண்டு
C
கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு
D
கி.பி. பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டு
Question 27
“ஆபுத்திரன் நாடு அடைந்த காதை” மணிமேகலையில் ------------------------ காதையாக உள்ளன.
A
இருபதாவது
B
இருபத்து நான்காவது
C
இருபத்தேழாவது
D
இருபத்தொன்றாவது
Question 28
சரியான பொருள் தருக. ‘ஆயம்’
A
செவிலியர் கூட்டம்
B
பாணன் கூட்டம்
C
தோழியர் கூட்டம்
D
அனைத்தும்
Question 29
தெய்வக் கவிஞர் என்றால் ----------------------- என்று பொருள்படும்.
A
திவ்வியகவி
B
அழகியமணவாளதாசர்
C
பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார்
D
குமரகுருபரர்
Question 30
மூன்றாம் நந்திவர்மன் எந்நூலின் பாட்டுடைத் தலைவன்?
A
உலா
B
அந்தாதி
C
கலம்பகம்
D
பரணி
Question 31
பொருந்தாத இணையைக் கண்டறிக.  
A
மேதி               - எருமை
B
 கேசரி            - சிங்கம்
C
எண்கு           - புலி
D
மரை              - மான்
Question 32
பொருந்தாத தொடரைக் கண்டறிக.
A
இழிந்த பிறப்பாய் விடும்
B
பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்
C
ஏதம் படுபாக் கறிந்து
D
செல்வத்துப் பயனே ஈதல்
Question 33
“வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ்க்கபிலன்” – எனக் கபிலரைப் புகழ்ந்தவர் யார்?
A
நக்கீரர்
B
இளங்கீரனார்
C
பெருங்குன்றூர்க்கிழார்
D
நப்பசலையார்
Question 34
“வெஞ்சின விறல்வேற் காளையொ டஞ்சி லோதியை வரக்கரைந் தீமே” – பாடியவர் யார்?
A
கபிலர்
B
பேயனார்
C
ஓரம்போகியார்
D
ஓதலாந்தையார்
Question 35
---------------------------- மன்னன் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ் ஆவார்.
A
சேர
B
சோழ
C
பாண்டிய
D
பல்லவ
Question 36
அகநானூற்றில் 6, 16 என்ற எண்களாக வரும் திணை
A
பாலை
B
குறிஞ்சி
C
நெய்தல்
D
மருதம்
Question 37
நல்லந்துவனார் நெய்தல் கலியில் பாடியப் பாடல்கள்
A
பதிமூன்று
B
முப்பத்து மூன்று
C
பதினொன்று
D
நூறு
Question 38
அகரவரிசைப்படி அமைந்த சொற்களைக் கண்டறிக.
A
தாய்மொழி, தேன், தமிழ், துறை
B
தமிழ், துறை, தாய்மொழி, தேன்
C
தமிழ், தாய்மொழி, துறை, தேன்
D
தேன், துறை, தாய்மொழி, தமிழ்
Question 39
‘இரகசிய வழி’ – என்னும் ஆங்கில நூலின் ஆசிரியர் --------------------
A
ஜான் பனியன்
B
லிட்டன் பிரபு
C
ஜி.யு.போப்
D
எச்.ஏ. கிருட்டிணப்பிள்ளை
Question 40
ஒரு பொருட் பன்மொழிக்குச் சான்று அல்லாதது எது?
A
உயர்ந்தோங்கி
B
நடு மையம்
C
மீமிசை ஞாயிறு
D
மாடு மனை
Question 41
பொருத்துக :
  • நோய்தீர்க்கும் மூலிகைகள்          பயன்கள்
 
  • துளசி                                                    1. இளைப்பு இருமல் போக்கும்
  • தூதுவளை                                          2. மார்புச்சளி நீங்கும்
  • கீழாநெல்லி                                       3. கருப்பைச் சார்ந்த நோய் நீங்கும்
  • சோற்றுக் கற்றாழை                    4. மஞ்சட் காமாலையைப் போக்கும்
A
1 3 4 2
B
2 1 4 3
C
4 2 3 1
D
3 4 2 1
Question 42
“நான் தனியாக வாழவில்லை தமிழோடு வாழ்கிறேன்” – என்றவர் யார்?
A
மறைமலையடிகளார்
B
திரு.வி.கலியணசுந்தரனார்
C
தஞ்சை வேதநாயக சாத்திரியார்
D
பெருஞ்சித்திரனார்
Question 43
“அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னுஞ் செல்வச் செவிலியால் உண்டு”. – எனும் குறட்பாவின் படி சரியாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளதைத் தேர்க.
A
அன்பு – குழந்தை, அருள் - தாய், பொருள் - வளர்ப்புத்தாய்
B
அன்பு – தாய், அருள் - குழந்தை, பொருள் - வளர்ப்புத்தாய்
C
அன்பு – வளர்ப்புத்தாய், அருள் - குழந்தை, பொருள் - தாய்
D
அன்பு – தாய், அருள் - வளர்ப்புத்தாய், பொருள் - குழந்தை
Question 44
“தஞ்சாவூர்ப் பண்ணையாள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை திருத்திச் சாகுபடி செய்யும் தொழிலாளிக்கு’ அறுபது விழுக்காடு பங்கு கிடைக்க வழிவகை செய்தவர் யார்”.
A
அண்ணாதுரை
B
இராஜாஜி
C
பக்தவச்சலம்
D
காமராசர்
Question 45
பொருந்தாச் சொல்லைக் காண்க.
A
சுத்துருகினன்
B
பரதன்
C
நகுலன்
D
சுக்ரீவன்
Question 46
“வண்மை யில்லை ஓர் வறுமை இன்மையால் திண்மை இல்லை நேர் செறுநர் இன்மையால்” மேற்கண்ட அடிகளால் சிறப்பிக்கப் பெறும் நாடு எது?
A
நிடத நாடு
B
கோசல நாடு
C
சோழ நாடு
D
ஏமாங்கத நாடு
Question 47
“நீரின் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியும் காலின் வந்த கருங்கறி மூடையும் வடமலைப் பிறந்த மணியும் பொன்னும் -------------” என்னும் செய்யுளடிகள் இடம்பெற்ற நூல்.
A
மதுரைக்காஞ்சி
B
பட்டினப்பாலை
C
நெடுநல்வாடை
D
மலைபடுகடாம்
Question 48
‘எழுவர் பூண்ட ஈகைச் செந்நுகம்’ - சிறுபாணாற்றுப்படை வரி கடையெழுவள்ளல்களுக்குப் பிறகு வள்ளன்மையைக் கொண்டவனாக யாரைக் கூறுகிறது?
A
நச்சினார்க்கினியர்
B
நல்லியக்கோடன்
C
கரிகாலன்
D
நக்கீரர்
Question 49
நீலமணி மிடற்(று) ஒருவன் போல மன்னுக பெரும நீயே - இவ்வாறு ஒளவையாரால் பாடப்பெற்ற மன்னர் யார்?
A
குமணன்
B
கோப்பெருஞ் சோழன்
C
சோழன் கரிகாற்பெருவளத்தான்
D
அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி
Question 50
பெண்களின் பருவங்களில் மங்கைப் பருவத்திற்குரிய வயது வரம்பு
A
14 – 19
B
12 – 13
C
20 – 25
D
13 – 14
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 50 questions to complete.

One comment

  1. Standard wise Online Test Vacha Padika Better ah Erukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *